List of Donors

JOY major Earthquake Relief Fund

S.No. Name of Donar Amount (Rs.)
1 Mr.Babu Kaji Shrestha 500000.00
2 Mr. Raju Shrestha 500000.00
3 Mr. Mrigendra Bahadur Pradhanang 500000.00
4 Mr. Gopal Das Manadhar 100000.00
5 Mr. Dil Bahadur Ghale 100000.00
6 Mrs. Chhamjo Shrestha 100000.00
7 Namaste Fair Trade 50000.00
8 Mr. Suraj Shakya 100000.00
9 Mr. Sajal Joshi 50000.00
10 Mr. Hem Gurung 10000.00
11 Mr. Prem Bahadur Shrestha 100000.00
12 Mr. Manoj Shrestha 50000.00
13 Mr. Amir Hada 100000.00
14 Mr. Manik Man Tuladhar 100000.00
15 Mr. Sunil Gurung 21000.00
16 Shruti Nepal – Ms. Neeta Kjeshari 2000.00
17 Dr. Ruba Rahman, Bangladesh 50000.00
18 Dr. M. Rahman, Bangladesh 50000.00
19 Mr. Sebastien Guilbaud, France 294399.00
20 Ms. Kerstin Engel, Oldenburg, Germany 115360.00
21 Mr. Sebastien Guilbaud, France 53720.84
Deposited at Bank till 18.05.2015 2846479.84